Kalkınma Ajansı Destekleri Kapasite Raporu, Başvuru, Yenileme, Formu, Danışmanlık, İstanbul,Kapasite Raporu, Kapasite Raporu Danışmanlık, Kapasite Raporu Alımı Kapasite Raporu
 
kapasite raporu  
ANASAYFA KURUMSAL BİYOGRAFİ LİNKLER SİTE HARİTASI SSS REFERANSLAR BİZE ULAŞIN
kapasite raporu
 
Ad/Firma
Telefon
E-mail
Konu
Açıklama
 
 

  Kapasite Raporu Danışmanlık: Anasayfa / Devlet Destekleri - Hibe Ve Teşvikler / Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kategori: Devlet Destekleri - Hibe Ve Teşvikler
Kalkınma Ajansları Nedir?
 
Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan “kalkınma ajansları” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır. Kalkınma ajansları;
 
Bölgesel gelişme uygulamalarımız ile bölge planlarımızın etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesini; bölgelerin ülkemizin genel büyümesine, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılmasını; sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesini ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılmasını sağlayacak,
 
Yüksek nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımını teşvik edecek,
 
Sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje üretme ve yönetme kültürü ve yeteneğini geliştirecek; sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirecek; bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirecek ve sürekli olarak yükseltecek,
 
Yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkanları ortaya çıkararak harekete geçirecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürecek;
 
Sonuç olarak, hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refahının artırılması ve istikrarının pekiştirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.
 
Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.
 
Kalkınma Ajansları Niçin Kurulmaktadır?
5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır.
 
Kimler Başvurabilir:
Söz konusu hibe programları kapsamında İzmir ve Adana-Mersin illerinde faaliyet gösteren ve 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile tanımlanan KOBİ’lere hibe desteği (geri ödemesiz) sağlanması planlanmaktadır.

Kalkınma Ajansları tarafından KOBİ’lere sağlanacak destek kapsamında tarım (birincil üretim hariç), hayvancılık (süt hayvancılığı vb), hizmetler, imalat ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lere hibe desteği sağlanacaktır.

Sağlanacak Hibe Miktarı:
İzmir ilinde KOBİ’ler için geliştirilen hibe programı bütçesi toplam 17.644.000 TL ve Adana-Mersin illerinde ise toplam 11.000.000 TL’dir. KOBİ’lerin geliştirecekleri projelere sağlanacak destek ise: 

- Asgari tutar: 20.000 TL
- Azami tutar: 400.000 TL

olacaktır. Daha önceki hibe programları deneyimi çerçevesinde programlar kapsamında sağlanacak KOBİ desteğinin ortalama 300.000 TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda İzmir ilinde yaklaşık 60 KOBİ projesine, Adana-Mersin illerinde ise yaklaşık 40 KOBİ projesine finansman (hibe) sağlanması beklenmektedir. Hibe programı kapsamında sağlanacak hibe desteği KOBİ’lerin sunacağı proje bütçesinin %50’sini karşılamaktadır. Dolayısıyla, hibe almaya hak kazanan bir KOBİ, projesi kapsamında yapacağı yatırımın %50’sini hibe olarak alacak geriye kalan %50’sini ise özsermaye veya dış kaynaklar (bankalar vb.) aracılığı ile karşılayacaktır. KOBİ projelerinin piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri, sarf malzemesi maliyetleri, taşeron maliyetleri, projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması dışındaki yapım işleri gibi maliyetler proje bütçesinden karşılanabilmektedir.

Hibe Başvuru Süreci:
Hibe programında faydalanmak isteyen KOBİ’lerin Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulan başvuru formuna uygun olarak projelerini hazırlamaları gerekmektedir. 

Değerlendirme Süreci:
Projelerin değerlendirme sürecinin en az 3 ay sürmesi beklenmektedir.  Hibe almaya haz kazanan KOBİ’ler ile Kalkınma Ajansları arasında Hibe Sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme kapsamında hibe almaya hak kazanan KOBİ’lerin sözleşmenin imzalanmasından sonra Kalkınma Ajansına hibe tutarının %10’u oranında teminat (nakdi veya banka teminat mektubu) sağlaması gerekmektedir. Teminat tutarını Kalkınma Ajansına sağlayan hibe almaya hak kazanmış KOBİ’lere 30 gün içerisinde KOBİ’nin hibe almaya hak kazandığı tutarın % 40’ı oranında ön ödeme yapılır. Hibe tutarının %50’si uygulama süresinin yarısı sona erdiğinde diğer kalan %10’u ise proje bitiminin ardından KOBİ’lere ödenecektir.
 
Kalkınma Ajansları
► İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA)
► ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
► İSTANBUL KALKINMA AJANSI
► GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA)
► BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA)
► TRAKYA KALKINMA AJANSI
► GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (GMKA)
► ZAFER KALKINMA AJANSI
► DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA)
► ANKARA KALKINMA AJANSI
► MEVLANA KALKINMA AJANSI
► BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)
► DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA)
► AHİLER KALKINMA AJANSI
► ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN)
► BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA)
► KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA)
► ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA)
► DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI (DOKA)
► KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA)
► SERHAT KALKINMA AJANSI
► FIRAT KALKINMA AJANSI
► DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (DAKA)
► İPEK YOLU KALKINMA AJANSI
► DİCLE KALKINMA AJANSI
► KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
 
Kapasite Raporu İçerik: Çocuk giyimi Kapasite Raporu, Danışmanlık Kapasite Raporu, Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapasite Raporu, Danışmanlar Topluluğu, Danışmanlık İzmir, Danışmanlık Firması İzmir, Danışmanlık Şirketi Gebze, Danışmanlık Ofisi İstanbul, Danışmanlık Kapasite Raporu Danışmanlık, ,
 
Kapasite Raporu Danışmanlık
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Kapasite Raporu Yenileme
Marka Tescil Belgesi Danışmanlık
Kapasite Raporu Güncel Bilgiler
Kapasite Raporu Bilgi Havuzu
Devlet Destekleri - Hibe Ve Teşvikler
Bakanlık İzinleri ve Lisansları
Kapasite Raporu Başvuru

Kapasite Raporu

 
 
Kapasite Raporu Başvuru Kapasite Raporu Belgesi
       
  KAPASİTE RAPORU YAZILAR KAPASİTE RAPORU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Kapasite Raporu Referanslarımız
 
Kapasite Raporu Tespiti
Kapasite Raporu İptali
Kapasite Raporu Adres Değişikliği
Kapasite Raporu Ürün İlavesi
Kapasite Raporu Düzenleme
TSE HYB Belgesi Danışmanlık
TSE Belgesi Danışmanlık
ISO 22000 Belgelendirme
OHSAS 18001 Belgelendirme
ISO 14001 Belgelendirme
Yatırım Teşvik Belgesi
Yerli Malı Belgesi (TM)
Tse Belgesi
Tse Hyb Belgesi
TSEK Belgesi
Gıda Sicil Belgesi
ÇED Raporu
ISO 9001 Belgesi
ISO 22000 Belgesi
Ce Muafiyet Belgesi
Kapasite Raporu Evrakları Kapasite Raporu
  Kapasite Raporu Danışmanlık Kapasite Raporu
       
2008 Copyright© | Akre Group® Danışmanlık Eğitim Marka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi ve Gözetim Hizmetleri Tel: 0536 696 15 91 | 0216 533 86 87 Facebook'ta Takip Et   

İso Belgelendirme İso Belgesi Helal Belgesi Kosher Belgesi GMP Belgesi Kapasite Raporu CE Belgesi