Kapasite Raporu Nasıl Doldurulur Kapasite Raporu, Başvuru, Yenileme, Formu, Danışmanlık, İstanbul,Kapasite Raporu, Kapasite Raporu Danışmanlık, Kapasite Raporu Alımı Kapasite Raporu
 
kapasite raporu  
ANASAYFA KURUMSAL BİYOGRAFİ LİNKLER SİTE HARİTASI SSS REFERANSLAR BİZE ULAŞIN
kapasite raporu
 
Ad/Firma
Telefon
E-mail
Konu
Açıklama
 
 

  Kapasite Raporu Danışmanlık: Anasayfa / Kapasite Raporu Bilgi Havuzu / Kapasite Raporu Nasıl Doldurulur

Kapasite Raporu Nasıl Doldurulur

Kategori: Kapasite Raporu Bilgi Havuzu

İşyeri SGK Numarası: İşyerinin SGK ya kayıtlı olduğu numara tam olarak yazılır.

Sanayi Odası Sicil No: Bağlı bulunduğunuz sanayi odası kaydındaki sicil numarası yazılır.

Ticaret Odası Sicil No: Bağlı bulunduğunuz ticaret odası kaydındaki sicil numarası yazılır.

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: Bağlı bulunuduğunuz vergi dairesi ve vergi numarası yazılır.

Firma Unvanı: Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan en son haliyle firma ünvanı yazılır.

Yetkili İsim, Soyadı: Kapasite raporu müracaatının tüm aşamalarında (randevu, işyerinde inceleme, belge-bilgi temini) heyetimize yardımcı olacak firma yetkilisinin isim ve soyadı yazılır. Ayrıca, firma incelemesi  sırasında, gerekli teknik bilgileri verecek kişilerin işyerinde hazır bulunması sağlanmalıdır.

Tescilli Marka: Firmanın, Türk Patent Enstitüsü’ nden aldığı geçerli tescilli markası var ise yazılır ve Marka Tescil Belgesi´nin fotokopisi eklenir.

Bağlı Bulunduğu Holding: Firma, herhangi bir holdinge bağlı ise holdingin tam unvanı yazılır.

İşyeri Adresi: Kapasite raporuna konu olan üretimin yapıldığı (makina-tesisat ve işçinin bulunduğu) yerin tam adresi yazılır. Müracaat konusuyla ilgili birden fazla işyeri var ise, her biri ayrı ayrı belirtilir.Müracaat esnasında mevcut olup da kapasite istek formunda belirtilmeyen işyerleri kapasite hesabında dikkate alınmaz.

Büro ve İdare Merkezi Adresi:  Ticaret sicil gazetesinde firmanın tescil ettirilmiş ikametgah adresi merkez adres olarak yazılır. Ayrıca büro adresi belirtmek isteniliyorsa ilave edilir.

E-mail:  Elektronik posta adresi yazılır.

Faks:  Firmaya ait faks numarası, alan kodu ile birlikte yazılır.

İşyeri Telefonu:  İşyerine ait telefon numaraları, alan kodu ile birlikte yazılır.

Büro Telefonu:  Yazışma adresine ait telefon numaraları, alan kodu ile birlikte yazılır.

Üretim Konusu:  İmalatı yapılan ve kapasite raporuna konu olacak ürün ya da ürünlerin üretim kunusu yazılmalıdır. Kapasite Raporunda yazılacak üretim konusu GSM Ruhsatında, Tarım bakanlığında ve diğer resmi müracaatlarda geçerli olacaktır. Bu sebeple üretim konusunun dikkatli yazılması gerekmektedir.

Arazi (m2):  Firmanın bulunduğu arazinin toplam miktarı m2 cinsinden yazılır.

Kapalı Saha (m2):  İşyerinin kapalı alanlarının m2 cinsinden toplamı yazılır.

Bina İnşaat Tipi:  İşyeri binasının tipi (çelik konstrüksiyon, betonarme karkas, yığma vb.) yazılır.

Mal Sahibi:  Üretim yapılan yer firmaya ait ise işaretlenir ve tapunun fotokopisi eklenir.

Kiracı: Üretim yapılan yer kiralık ise işaretlenir ve Noter tasdikli kira kontratının fotokopisi eklenir.

Sermaye  Kıymetler Durumu
Bu bölümler en son bilançodaki değerlere göre doldurulur ve bilançonun fotokopisi eklenir.

Arazi ve Bina:  Firma, kapasite talebinde belirtilen işyerinin  mal sahibi ise bilançodaki değeri yazılır, kiracı ise boş bırakılır.

Makine ve Tesisat: Firmaya ait olan ve üretimde kullanılan makine ve tesisatın bilançodaki değeri yazılır. Makine ve tesisat kiralık ise bu bölüm boş bırakılır. Makineler kiralık ise (2 yıldan az olmamak kaydıyla), makine cins ve adetlerini belirtir noter tasdikli sözleşme, finansal kiralama (leasing) sözleşmesi gibi belgelerin fotokopisi eklenir.

Diğer Sabit Kıymetler:  Firmaya ait arazi, bina, makine ve tesisat dışındaki sabit kıymetlerin bilançodaki değeri yazılır. (Demirbaşlar, nakil vasıtaları vb.)

Döner Sermaye: Firmaya ait nakde çevrilebilen her türlü varlığın değeri yazılır (kasa, senetli-senetsiz alacaklar, stoklar, banka hesabı, pazarlanabilir pay senetleri ve tahviller vb.). Bilançodaki  bilgiler kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Döner Sermaye = Dönen Varlıklar – Cari Borçlar

Toplam:  Yukarıda yer alan arazi, bina, makine ve tesisat, diğer sabit kıymetler ile döner sermayenin toplamı yazılır.

Tescilli Sermaye:  Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi´nde yayınlanan en son sermaye miktarı yazılır. Sermaye artışıyla ilgili başvurular Ticaret Sicil Memurluğu´na yapılır. Şahıs firmaları için bilançodaki  değeri yazılır. Sermaye değişikliklerinde gazete fotokopisi eklenir.

Personel Durumu:  Kapasite raporuna konu olan işyerine ait, son dört aylık S.S.K. Sigorta Bildirgesi, yoksa son aya ait bildirge ya da kaşeli ilk işe giriş bildirgesinde belirtilen işçi sayısı toplamı yazılır.

Yabancı Sermaye:  Yurtdışından bir firmanın kapasiteye konu firmada hissesi varsa bu bölüm doldurulur.

Ülkesi:     Hisse sahibi yabancı firmanın ülkesi yazılır.

Firması:  Hisse sahibi yabancı firmanın ünvanı yazılır.

Oranı (%): Yabancı firmanın sahip olduğu hisse  oranı (%) cinsinden yazılır.

Patent: Bulunmuş olan teknolojinin tescil ettirilmesi. Firmaya ait patent kullanım belgesi var ise işaretlenir ve belgenin fotokopisi eklenir.

Know-how: Firmanın teknolojik bilgi alışverişi var ise  işaretlenir ve sözleşmenin fotokopisi eklenir.

Lisans: Firmanın bir malı yabancı bir firma adına  üretme, tasarım ve teknoloji kullanım hakkı var ise işaretlenir ve sözleşmenin fotokopisi eklenir.

Ülkesi: Varsa, patent, know-how veya lisans sahibi firmanın ülkesi yazılır.

İhracatı Varsa: Bir önceki yıla ait toplam ihracat bedeli USD ($) cinsinden yazılır.  Firmanın ihracat süresi bir yıldan az ise, bu döneme ait ihracat tutarı  ve yılı yazılır.

KALİTE KONTROL CİHAZLARI

Laboratuarı: Hammadde, ara mamul ve nihai mamullerin analizi ile ilgili laboratuar ve ölçüm cihazları var ise işaretlenir.

Arıtma Tesisi:  Fiziksel, kimyasal veya biyolojik arıtma tesisi  varsa ya da Organize Sanayi Bölgesi´nin arıtma tesisi kullanılıyorsa işaretlenir.

Deşarj İzni:  Atık suların deşarjı için resmi makamlardan alınmış belge varsa işaretlenir.

Emisyon İzni: Hava kalitesinin korunması yönetmeliğine göre, emisyon iznine tabi tesislerin alması gereken izin varsa işaretlenir.

ISO 14000 Belgesi:  Bu belge varsa belgenin fotokopisi eklenerek işaretlenir.

MAKİNE TESİSAT

İşyerinde mevcut makine ve tesisattan faturası olan veya noter tasdikli resmi defterlere kayıtlı olanlar yazılır. Kiralık ve finansal kiralık (leasing) olanlar ise KİRALIK bölümüne yazılır.
Makine ve tesisatın her üretim bölümü için ayrı ayrı, iş akışına ve cinslerine göre sırasıyla yazılması, markası ve gerekiyorsa özelliğinin (hacmi, alanı, ısıtmalı, karıştırıcılı olduğu vb.) belirtilmesi işyerindeki  incelemeyi kolaylaştıracaktır. Birden fazla işyeri bulunması halinde her işyeri için ayrı liste oluşturulmalıdır.
Kapasiteyi doğrudan etkileyen makine ve tesisatın markası da yazılır. Kompresör, jeneratör, vinç, forklift, buhar kazanı, kalorifer kazanı gibi yardımcı makine ve tesisatlar da ilave edilmelidir. Üretim konusu, yazılım ve toplu yemek üretimi değilse, büro ve mutfak cihazları yazılmamalıdır.
Özellikle yenileme başvurularında makine ve tesisatın hizmete giriş tarihlerini belirtmek önceki kapasite raporuna ilave edilecek makinaların kolayca tespitini sağlayacaktır.
Makine ve tesisatın teknik özellikleri ve işyerinin toplam motor gücü (kW) yazılır.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ

Sadece müracaat konusu olan ve firma işyerinde yapılan üretim dikkate alınarak doldurulmalıdır.
Ürünlerin öncelikle cins, özellik ve teknik isimleri, varsa ayrıca ticari isimleri ve miktarları belirtilmelidir.
Teknik isimler (akademik literatürde kullanılan genel isimler) mutlaka belirtilmeli, ticari isimler ise parantez içinde yer almalıdır.
Yıllık üretim kapasitesi hesaplanırken, kapasite raporunda yer alması istenilen ürün/ürünlerin tamamının yıllık üretim miktarları mutlaka birimleriyle birlikte belirtilmelidir.
Yıllık üretim kapasitesi hesaplanırken günde 8 saat, yılda 300 iş günü çalışıldığı kabul edilmelidir.
 Firmanın yıllık üretim programı göz önünde bulundurularak yıllık üretim kapasitesinin ürünlere göre dağılımı yapılmalıdır. Ürün çeşidi birden fazla ise tesisin tamamında bir yıl boyunca bir çeşit ürün üretiliyor gibi düşünülmemelidir.
Yıllık üretim kapasitesinin hesabında firma dışında (fason) yaptırılan üretimler dikkate alınmaz.

YILLIK TÜKETİM KAPASİTESİ

Ürün bünyesine giren gerek ithal gerekse yerli ana hammadde ve yardımcı madde ile ambalaj malzemelerinin öncelikle cins, özellik ve teknik isimleri, varsa ayrıca ticari isimleri ve miktarları yazılır.
Teknik isimler (akademik literatürde kullanılan genel isimler) mutlaka belirtilmeli, ticari isimler ise parantez içinde yer almalıdır.
Tüketim miktarları, yıllık üretim kapasitesi kısmında beyan edilen miktarlara göre hesaplanarak yazılmalı ve birimleri mutlaka belirtilmelidir.

Nerden Alınır Danışmanlık Kapasite Raporu Nereden Alınır Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılır

 
Kapasite Raporu İçerik: Gıda Mühendisleri Odası Kapasite Raporu, Gıda sicili Kapasite Raporu, Gıda Sanayi Kapasite Raporu, Gazlı cihazlar ve malzemeleri Kapasite Raporu, Gıda Sicil Belgesi Kapasite Raporu, Gıda Kapasite Raporu, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Kapasite Raporu, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Kapasite Raporu, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Kapasite Raporu,
 
Kapasite Raporu Danışmanlık
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Kapasite Raporu Yenileme
Marka Tescil Belgesi Danışmanlık
Kapasite Raporu Güncel Bilgiler
Kapasite Raporu Bilgi Havuzu
Devlet Destekleri - Hibe Ve Teşvikler
Bakanlık İzinleri ve Lisansları
Kapasite Raporu Başvuru

Kapasite Raporu

 
 
Kapasite Raporu Başvuru Kapasite Raporu Belgesi
       
  KAPASİTE RAPORU YAZILAR KAPASİTE RAPORU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Kapasite Raporu Referanslarımız
 
Kapasite Raporu Tespiti
Kapasite Raporu İptali
Kapasite Raporu Adres Değişikliği
Kapasite Raporu Ürün İlavesi
Kapasite Raporu Düzenleme
TSE HYB Belgesi Danışmanlık
TSE Belgesi Danışmanlık
ISO 22000 Belgelendirme
OHSAS 18001 Belgelendirme
ISO 14001 Belgelendirme
Yatırım Teşvik Belgesi
Yerli Malı Belgesi (TM)
Tse Belgesi
Tse Hyb Belgesi
TSEK Belgesi
Gıda Sicil Belgesi
ÇED Raporu
ISO 9001 Belgesi
ISO 22000 Belgesi
Ce Muafiyet Belgesi
Kapasite Raporu Evrakları Kapasite Raporu
  Kapasite Raporu Danışmanlık Kapasite Raporu
       
2008 Copyright© | Akre Group® Danışmanlık Eğitim Marka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi ve Gözetim Hizmetleri Tel: 0536 696 15 91 | 0216 533 86 87 Facebook'ta Takip Et   

İso Belgelendirme İso Belgesi Helal Belgesi Kosher Belgesi GMP Belgesi Kapasite Raporu CE Belgesi