Kapasite Raporu

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak,

Teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler ve Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır. Aynı zamanda Kapasite Raporu sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğinde olan ve bu kuruluşların irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parklarını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri ile benzeri konuları içeren kapasite raporlarını, kuruluşların bağlı bulundukları odalar düzenlemektedir. Kısaca kapasite raporu bir sanayi kuruluşunun üretim gücünü gösteren en önemli belgedir diyebiliriz. Bu sebeple İmalat sanayi, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır. Öyle ki aşağıda da sıralamaya çalıştığımız gibi Kapasite Raporu aşağıdaki birçok kurum, iş ve işlemlerde kullanılır.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde, Bir çok ekspertiz raporunun alımlarında, Yerli Malı Belgesi Alımında, Resmi ve özel ihalelerde, Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, İmalatçı belgesi alımında, İşletme Kayıt Belgelerinin alımında, Vergi incelemelerinde, Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, kullanılmaktadır.

Kapasite Raporu; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üretim alanları için düzenlenir. Görüldüğü gibi bir ürünü belli bir makine teçhizatla birlikte üreten her türlü firmaya kapasite raporu verilmektedir.

Kapasite Raporu Müracaatında İstenilecek Evraklar Aşağıdaki Gibidir.

1- Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin,  firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,
2- Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,
3- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,
4- İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,
5- İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,
6- Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
7- Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,
8- Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,
9 – Vergi levhası fotokopisi,
10- Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (  ISO 9000,  ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi,  Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),
11- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi,
12- Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi

1- Kapasite raporları en az bir yıllık süre ile onaylanır. Kapasite raporlarının geçerlilik süresi en fazla iki yıldır.  Birlikçe belirlenen sektörler için düzenlenen kapasite raporlarında geçerlilik süresi ise bir yıl alınır.
2- Kiralık makine ve teçhizatı olan işyerlerine, ilk defa kapasite raporu düzenlenirken,  kira sözleşmesinin en az bir yıl olması ve kapasite raporunun sözleşme yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde düzenlenerek onay için Birliğe gönderilmesi gerekir. Aksi takdirde rapor onaylanmaz.
3- Daha önce kapasite raporu olup da, yenileme yapılması sırasında, makine ve teçhizata ait kira süresinin bir yıldan az kaldığı durumlarda kapasite raporu bir yıllık süre ile onaylanır.
4- Finansal kiralama yoluyla makine alımı yapan işyerlerine, finansal kiralamanın süre sonuna bakılmaksızın 2 yıllık geçerlilik süresi verilir.
5- İş sözleşmesi karşılığı üretim yapan işyerleri için ilk kapasite veya yenilemelerde en az bir yıllık sözleşme olması ve sözleşme yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde kapasite raporunun düzenlenerek onay için Birliğe gönderilmesi gerekir.
6- İşyerinde üretimin aksamasına neden olacak makul bir sebebe dayanması halinde ve ilgili odanın bu durumu bildirerek Birlikten talep etmesi halinde, düzenlenecek kapasite raporu bir yıllık süre ile onaylanır.
7- Arazi ve/veya bina kiralık ise bu durum kapasite raporunun geçerlilik süresini etkilemez.
8- Maden ocaklarında maden ruhsatı kiralanmış ise ve kiralama süresi sonu iki yıldan az ise kapasite raporunun geçerlilik süresi olarak kiralama bitiş tarihi esas alınır.
9- Geçerlilik süresi sonu ile Birlik onay tarih ve numarası Birlikçe verilir.

Değerli sanayici firmalarımız makalemizi dikkatle ve özenle okuduğunuz için teşekkür ederiz. Akre Group Danışmanlık firmamız TOBB ve TESK tarafından onaylanan ve bağlı bulunduğunuz Esnaf, Ticaret ve Sanayi odaları tarafından denetimi yapılan ve bir rapor halinde hazırlanan Kapasite Raporlarınız için en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti vermektedir. Firmamız Kapasite Raporu Danışmanlık faaliyetinin yanı sıra ISO Kalite Belgeleri Danışmanlığı, Ürün Belgelendirme Danışmanlığı ve Bakanlık İzinlerinin alınması konusunda merkezimiz İstanbul olmak üzere Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinde danışmanlık hizmeti vermektedir. İstek ve beklentilerinizi biliyor sizlerle en kısa bir zaman içerisinde bir araya gelmek istiyoruz.

Kapasite Raporu Danışmanlığı 

İşletmelerin Kapasite Raporu alımında bir danışmanlık firması ile çalışması için birçok neden vardır. Bunlardan en önemlisi de firmaların içinde Kapasite Raporu başvuru işlemlerini kısa sürede çözebilecek hazır bir ekibin bulunmaması gelmektedir. Buna karşılık danışmanlık firmaları size kapasite raporu alımı işlemlerini çok kısa bir sürede ve cüzi maliyetlerle alabilmektedirler.
İyi bir Kapasite Raporu danışmanlık şirketi çalışmak istediğinizde aşağıdaki değerlendirmeleri mutlaka yapmalısınız.
• Başarı Hikayeleri ve Müşteri Referansları:
Kapasite Raporu hizmeti alacağınız firmanın daha önceden hangi firmalarla çalıştığını sorgulayınız. Kapasite Raporu danışmanlık şirketinin sizin firmanıza yakın bir iş kolunda ve veya büyüklükteki bir firmadaki deneyimlerinden bahsetmesi önemlidir. Hangi danışmanlık kuruluşunun kapasite raporunu daha hızlı ve sorunsuz çıkarabileceğini değerlendiriniz.
• Deneyimli Bir Danışmanlık Şirketi:
İyi bir danışmanlık şirketi sizin zamanınızı önemser. Sizlere Kapasite Raporu hizmetini sunarken deneyimli bir ekiple başlar. Yapılacak işin büyüklüğüne, işin önceliğine ve şirketin hedeflerine göre uygun bir çalışma ekibi oluşturur. Bu ekip firma bünyesinde çalışan ekipten olabileceği gibi danışmanlık kuruluşu içerisinden de olabilir. Bildiğiniz üzere kapasite raporu alımında en önemli unsur kapasite raporu başvurusunun hatasız ve eksiksiz yapılmasıdır. Diğer işlemler (Kapasite Raporlarının Teslim alınması, Kapasite Raporu ücretlerinin yatırılması, raporun müşteriye teslimi) için pasif bir ekip görevlendirilebilir.
• Danışmanlık Hizmetinin Maliyeti:
Esasında sanayi kuruluşlarının bir danışmanlık firmasından istediği Kapasite Raporu danışmanlık hizmeti için finansal olarak anlamlı bir oranda maliyet ve kapasite raporu alımında yeterli hizmeti sunan bir danışmanlık firmasındır. Kapasite Raporu işlemlerini takip edecek firmanın belirlenmesi en ucuz fiyatı veren firmanın bulunmasından daha fazlasını gerektirir. Şöyle ki; daha ucuz fakat şirket hedeflerine geç ulaşan, hatalı iş yapan, deneyimsiz bir danışmanlık şirketi, size deneyimli bir danışmandan daha maliyetli olabilir.
Dahası, kapasite raporunun alımında hızlı ve güvenilir bir firmayla çalışmak isteyeceğinizi düşünüyoruz. Kapasite Raporu alımı süresini,  süresinin uzamayacağı ve ilave bir masraf çıkmayacağı danışmanlık kuruluşu tarafından size taahhüt edilmelidir.
• Danışmanlık Kuruluşunun Katma Değeri:
İyi bir danışmanlık firması olmanın tek ve en pratik yöntemi farklı sektörlerde farklı deneyimler kazanmak ve kendini sürekli geliştirmektir. İyi bir danışmanlık şirketi sadece Kapasite Raporunu çıkaran ve tesliminden sonra iletişimi kesen bir firma olmamalıdır. Farklı sektörlerden edindiği bilgi ve becerileri firmanıza aktarmalıdır. Kapasite Raporunun kullanıldığı alanları ve kapasite raporunun firmanıza sağlayacağı faydaları size aktarması gerekecektir. Kapasite Raporunun alımından sonra çıkarılması gereken Sanayi Sicil Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmalat Yerlilik Belgesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Gıda Üretim İzni, Türk Malı Belgesi gibi belgelerin alımı hakkında da bilgi vermelidir. Aynı zamanda Kapasite Raporlarının yenilenmesi, Kapasite Raporunun iptali, adres değişiklikleri, Kapasite Raporu ürün ilavesi ve değişikliklerinde nelerin yapılması gerektiğini sizlere bildirmelidir. İyi bir danışmanlık firması ancak bu şekilde firmanıza ekstra bir katma değer ve beceri kazandırabilir.

• Danışmanın Temsil ve İletişim Becerisi:
Kapasite Raporu danışmanlığı yapan firma ve danışmanları işlerinizi takip ederken çeşitli kurumlar ile (Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf Odası, TOBB, TESK) sürekli iletişim halinde olmaktadırlar. Dolayısı ile danışmanlık şirketi bu kurumlarda Kapasite Raporu işlemlerinizi takip ederken firmanızı en iyi şekilde temsil etmeli, her hangi bir yanlış anlaşılma ve algıya sebebiyet vermemeli ve en önemlisi meslek odaları ve siz değerli kuruluşlar arasındaki bağı güçlendiren birer aracı olmalıdırlar.
• Danışmanlık Firmasının Mühendislik Becerisi:
Bildiğiniz üzere Kapasite Raporu başvurusu esnasında evrakların eksiksiz hazırlanması ve kapasiteye etki eden makine teçhizat, personel, hammadde gibi faktörlerin denetim öncesi belirlenmesi gerekmektedir. Kapasite raporu denetimi esnasında gelen denetçiye en verimli ve hatasız bir şekilde bu bilgilerin eksiksiz bir şekilde sunulması gerekir. Bu sebeple danışmanlık kuruluşunun mühendislik becerileri önem kazanmaktadır.

Related Posts

Temmuz 8, 2019

Kapasite Raporu

Temmuz 8, 2019

Sanayi Sicil Belgesi