Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi; sanayi kuruluşlarının Kapasite Raporları ve Sanayi Sicil Belgeleri esas alınarak, bu iki belge üzerinde yazılı ürünlerin Yerli Malı Tebliği ve ekleri uyarınca TOBB

 

veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından verilen, geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir. Aynı zamanda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen Malın Yerli Malı olduğunu gösteren belgeyi, ifade eder. Yerli Malı Belgesini bu şekilde tarif etmemiz sanıyorum en uygun tarif olacaktır.

Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

Bu üç şartın bulunması halinde “Yerli Malı Belgesi” ilgili Oda tarafından düzenlenir.

Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.

b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtü altı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.

Bu şartların bulunması halinde “Yerli Malı Belgesi”, ilgili Oda/Borsa tarafından düzenlenir.

Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir.

Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

Tarım ve hayvancılık ürünlerine ilişkin “Yerli Malı Belgesi”, ürünün elde edildiği yerin Borsası tarafından, borsanın bulunmadığı yerlerde ise Oda tarafından düzenlenir.

Sayılan bu ürünlerin yurt içinde üretildiği müstahsil makbuzu ile tespit edilir.
Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

Madenlerin ve madencilik ürünlerinin Türkiye’de çıkarıldığı veya işlendiği, maden ruhsatı ve gerekli işletme izin belgeleriyle tespit edilir.

Bu ürünlere ilişkin “Yerli Malı Belgesi”, ilgili oda tarafından düzenlenir.

İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır.

Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin Tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri ürünler yerli malı kabul edilir. Serbest bölgede üretilen ürünler için “Yerli Malı Belgesi” ilgili Oda/Borsa tarafından düzenlenir.

Yukarıda da açıkladığımız gibi sanayi ürünlerinin, Hayvancılık ürünlerinin, Madenlerin ve madencilik ürünlerinin, Gıda ve Tarım ürünlerinin ve Yazılım Ürünlerinin Yerli kabul edilebilmesi için belirli kriterler vardır. Bu kriterleri karşılayan ürünlere Yerli Malı Belgesi düzenlenir.

Yerli Malı Belgesi alınırken Yerli Malı Belgesi’nin sahibi ile bu belgeyi düzenleyen ilgili Oda/Borsa ve belgeyi İdareye sunan istekliler ile ilgili eksper, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir belgedeki bilgilerin doğruluğundan genel hükümler ve/veya 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludurlar.

Bu bakımdan Yerli Katkı Oranı Cetveli, Dilekçesi, Taahhütnamesi ve odaya sunulan diğer bilgi ve belgelerin çok dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bir eksiklik görüldüğünde İlgili Oda/Borsa tarafından; yerli malı belgesinin düzenlenmesinden sonra kriterlerin korunup korunmadığına yönelik üretici bazında ara kontrol yapılabilir.

Yerli malına ilişkin kriterlerin korunmadığı tespit edilirse yerli malı belgesi iptal edilir. Bilerek yanlış verilen beyanlarda cezai müeyyideler uygulanır. Bu yüzden Yerli Malı Belgesi başvuru evrakları ve ekleri hazırlanırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki makalemizde Yerli Malı Belgesi ile ilgili kısmi açıklamalarda bulunduk. Umarım makalemiz faydalı bilgiler içermektedir. www.yerlimalibelgesi.com internet bağlantımızı ziyaret etmenizi öneriyoruz. Yerli Malı Belgesi Başvurusu, Yerli Malı Belgesi Yenileme, Yerli Malı Belgesi İptali, Yerli Malı Belgesi Danışmanlığı gibi birçok konuda açıklayıcı makalemize ulaşabilirsiniz.

Yerli Malı Belgesi Danışmanlığı  

İşletmelerin Yerli Malı Belgesi alımında bir danışmanlık firması ile çalışması için birçok neden vardır. Bunlardan en önemlisi de firmaların içinde Yerli Malı Belgesi başvuru ve hesaplama işlemlerini kısa sürede çözebilecek hazır bir ekibin bulunmaması gelmektedir. Buna karşılık danışmanlık firmaları size Yerli Malı Belgesi alımı işlemlerini çok kısa bir sürede ve cüzi maliyetlerle alabilmektedirler.
İyi bir Yerli Malı Belgesi danışmanlık şirketi çalışmak istediğinizde aşağıdaki değerlendirmeleri mutlaka yapmalısınız.
• Başarı Hikayeleri ve Müşteri Referansları:
Yerli Malı Belgesi hizmeti alacağınız firmanın daha önceden hangi firmalarla çalıştığını sorgulayınız. Yerli Malı Belgesi danışmanlık şirketinin sizin firmanıza yakın bir iş kolunda ve veya büyüklükteki bir firmadaki deneyimlerinden bahsetmesi önemlidir. Danışmanlık kuruluşunun referanslarını mutlaka sorgulayınız. Hangi danışmanlık kuruluşunun Yerli Malı Belgesini daha hızlı ve sorunsuz çıkarabileceğini değerlendiriniz.
• Deneyimli Bir Danışmanlık Şirketi:
İyi bir danışmanlık şirketi sizin zamanınızı önemser. Sizlere Yerli Malı Belgesi hizmetini sunarken deneyimli bir ekiple başlar. Yapılacak işin büyüklüğüne, işin önceliğine ve şirketin hedeflerine göre uygun bir çalışma ekibi oluşturur. Bu ekip firma bünyesinde çalışan ekipten olabileceği gibi danışmanlık kuruluşu içerisinden de olabilir. Bildiğiniz üzere Yerli Malı Belgesi dosyası hazırlanırken ürüne etki eden girdi maliyetlerinin çok detaylı bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi alımı için hazırlanan Yerli Katkı Oranı Cetvelinin oldukça detaylı ve hatasız hazırlanması ancak tecrübeli bir danışmanlık firması ile mümkündür.
• Danışmanlık Hizmetinin Maliyeti:
Esasında sanayi kuruluşlarının bir danışmanlık firmasından istediği Yerli Malı Belgesi danışmanlık hizmeti için finansal olarak anlamlı bir oranda maliyet ve Yerli Malı Belgesi alımında yeterli hizmeti sunan bir danışmanlık firmasındır. Yerli Malı Belgesi işlemlerini takip edecek firmanın belirlenmesi en ucuz fiyatı veren firmanın bulunmasından daha fazlasını gerektirir. Şöyle ki; daha ucuz fakat şirket hedeflerine geç ulaşan, hatalı iş yapan, deneyimsiz bir danışmanlık şirketi, size deneyimli bir danışmandan daha maliyetli olabilir.
Dahası, Yerli Malı Belgesinin alımında hızlı ve güvenilir bir firmayla çalışmak isteyeceğinizi düşünüyoruz. Yerli Malı Belgesi alımı süresinin belli olduğu,  süresinin uzamayacağı ve ilave bir masraf çıkmayacağı danışmanlık kuruluşu tarafından size taahhüt edilmelidir.
• Danışmanlık Kuruluşunun Katma Değeri:
İyi bir danışmanlık firması olmanın tek ve en pratik yöntemi farklı sektörlerde farklı deneyimler kazanmak ve kendini sürekli geliştirmektir. İyi bir danışmanlık şirketi sadece Yerli Malı Belgesini çıkaran ve tesliminden sonra iletişimi kesen bir firma olmamalıdır. Farklı sektörlerden edindiği bilgi ve becerileri firmanıza aktarmalıdır. Yerli Malı Belgesinin kullanıldığı alanları ve Yerli Malı Belgesinin firmanıza sağlayacağı faydaları size aktarması gerekecektir. Aynı zamanda Yerli Malı Belgesinin yenilenmesi, Yerli Malı Belgesinin uygulama esaslarını, Yerli Malı Belgesine sahip olan firmaların sorumlulukları ile ilgili bilgileri aktarması gerekmektedir. İyi bir danışmanlık firması ancak bu şekilde firmanıza ekstra bir katma değer ve beceri kazandırabilir.
• Danışmanın Temsil ve İletişim Becerisi:
Yerli Malı Belgesi danışmanlığı yapan firma ve danışmanları işlerinizi takip ederken çeşitli kurumlar ile (Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf Odası, TOBB, TESK, Mali Müşavirlik Firmaları) sürekli iletişim halinde olmaktadırlar. Dolayısı ile danışmanlık şirketi bu kurumlarda Yerli Malı Belgesi işlemlerinizi takip ederken firmanızı en iyi şekilde temsil etmeli, her hangi bir yanlış anlaşılma ve algıya sebebiyet vermemeli ve en önemlisi meslek odaları ve siz değerli kuruluşlar arasındaki bağı güçlendiren birer aracı olmalıdırlar.
• Danışmanlık Firmasının Mühendislik Becerisi:
Bildiğiniz üzere Yerli Malı Belgesinin başvurusu esnasında evrakların eksiksiz hazırlanması, ürüne etki eden ithal ve yerli girdilerin doğru eksiksiz bir şekilde beyan edilmesi gerekmektedir. Yerli Malı Belgesine sahip firmaların taahhüdü gereği hatalı bir işlem yapılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde firmaların Yerli Malı Belgesinden doğacak hakları olduğu gibi sorumlulukları da vardır. Bu sebeple Yerli Malı Belgesi danışmanlık şirketinin mühendislik becerileri önem kazanmaktadır.

Yerli Malı Belgesi Danışmanlığında bizler tercih ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. İstek ve beklentilerinizi biliyor, sizlerle en kısa sürede bir araya gelmek istiyoruz.

Related Posts

Temmuz 8, 2019

Yerli Malı Belgesi

Temmuz 8, 2019

Türk Malı Belgesi