Kapasite Raporu

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak,

teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler ve Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır. Aynı zamanda Kapasite Raporu sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğinde olan ve bu kuruluşların irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parklarını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri ile benzeri konuları içeren kapasite raporlarını, kuruluşların bağlı bulundukları odalar düzenlemektedir. Kısaca kapasite raporu bir sanayi kuruluşunun üretim gücünü gösteren en önemli belgedir diyebiliriz. Bu sebeple İmalat sanayi, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır. Öyle ki aşağıda da sıralamaya çalıştığımız gibi Kapasite Raporu aşağıdaki birçok kurum, iş ve işlemlerde kullanılır.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler 

Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde, Bir çok ekspertiz raporunun alımlarında, Yerli Malı Belgesi alımında, resmi ve özel ihalelerde, yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, İmalatçı Belgesi alımında, İşletme Kayıt Belgelerinin alımında, Vergi incelemelerinde, Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, kullanılmaktadır.

Kapasite Raporu; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üretim alanları için düzenlenir. Görüldüğü gibi bir ürünü belli bir makine teçhizatla birlikte üreten imalatçı firmalara kapasite raporu verilmektedir.

Kapasite Raporu Müracaatında İstenilecek Evraklar Aşağıdaki Gibidir.

1-   Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin,  firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,
2- Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,
3- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,
4- İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,
5-   İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,
6- Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
7- Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,
8- Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,
9- Vergi levhası fotokopisi,
10- Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (  ISO 9000,  ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi,  Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),
11- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi,
12- Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi

1- Kapasite raporları en az bir yıllık süre ile onaylanır. Kapasite raporlarının geçerlilik süresi en fazla iki yıldır.  Birlikçe belirlenen sektörler için düzenlenen kapasite raporlarında geçerlilik süresi ise bir yıl alınır.
2- Kiralık makine ve teçhizatı olan işyerlerine, ilk defa kapasite raporu düzenlenirken,  kira sözleşmesinin en az bir yıl olması ve kapasite raporunun sözleşme yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde düzenlenerek onay için Birliğe gönderilmesi gerekir. Aksi takdirde rapor onaylanmaz.
3- Daha önce kapasite raporu olup da, yenileme yapılması sırasında, makine ve teçhizata ait kira süresinin bir yıldan az kaldığı durumlarda kapasite raporu bir yıllık süre ile onaylanır.
4- Finansal kiralama yoluyla makine alımı yapan işyerlerine, finansal kiralamanın süre sonuna bakılmaksızın 2 yıllık geçerlilik süresi verilir.
5- İş sözleşmesi karşılığı üretim yapan işyerleri için ilk kapasite veya yenilemelerde en az bir yıllık sözleşme olması ve sözleşme yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde kapasite raporunun düzenlenerek onay için Birliğe gönderilmesi gerekir.
6- İşyerinde üretimin aksamasına neden olacak makul bir sebebe dayanması halinde ve ilgili odanın bu durumu bildirerek Birlikten talep etmesi halinde, düzenlenecek kapasite raporu bir yıllık süre ile onaylanır.
7- Arazi ve/veya bina kiralık ise bu durum kapasite raporunun geçerlilik süresini etkilemez.
8- Maden ocaklarında maden ruhsatı kiralanmış ise ve kiralama süresi sonu iki yıldan az ise kapasite raporunun geçerlilik süresi olarak kiralama bitiş tarihi esas alınır.
9- Geçerlilik süresi sonu ile Birlik onay tarih ve numarası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce verilir.

 

Makalemizi dikkatle okuduğunuz için teşekkür ederiz. Sitemizde yer alan diğer makalelerde ise sizlere Kapasite Raporu Başvurusu, Kapasite Raporu Yenilemesi, Kapasite Raporu Değişiklikleri, Kapasite Raporu Denetimi, Kapasite Raporu başvuru formu gibi bir çok konuda bilgi verilmektedir. Okumanızı tavsiye ederiz.

Akre Group Danışmanlık firmamız TOBB ve TESK tarafından onaylanan ve bağlı bulunduğunuz Esnaf, Ticaret ve Sanayi odaları tarafından denetimi yapılan ve bir rapor halinde hazırlanan Kapasite Raporlarınız için en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti vermektedir. Firmamız Kapasite Raporu Danışmanlık faaliyetinin yanı sıra ISO Kalite Belgeleri Danışmanlığı, Ürün Belgelendirme Danışmanlığı ve Bakanlık İzinlerinin alınması konusunda merkezimiz İstanbul olmak üzere Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinde danışmanlık hizmeti vermektedir. İstek ve beklentilerinizi biliyor sizlerle en kısa bir zaman içerisinde bir araya gelmek istiyoruz.

İlgili Yazılar