Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl içerisinde kaç birimlik üretim yapılabileceğinin kapasite raporu kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır. Sanayi Sicil Belgesi için gerekli olan belgelerden birisidir. Kapasite raporu başvuru yapmak için gerekli belgelerin düzenlenmesi gerekir.

• Yatırım Teşvik Belgesi,
• KOSGEB,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Üretim yeri sahibi gerçek veya tüzel kişi 5590 sayılı kanun kapsamında ise, mensup oldukları oda;

a) Ticaret ve sanayi odaları,

b) Ticaret odaları,

c) Sanayi odaları,

d) Deniz ticaret odaları,

e) Ticaret borsaları tarafından gerekli denetimler yapılır. Kapasite Raporları TESK ve veya TOBB tarafından onaylanır.

Kamu İhale Kurulunun 18.12.2002 tarih ve 24967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/DK-8 Sayılı Kararına göre¸ “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılması¸ yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine¸ mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine¸ %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak¸ yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmü karara bağlanmıştır.
Söz konusu Karar ile¸ bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için ilgili Oda/Borsa tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi şarttı getirilmiştir.

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler Yerli Malı olarak kabul edilir.

22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununun 63. Maddesi ile kamu ihalelerinde¸ yerli malı üreten firmalara %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlayan bir belgedir.

İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar (KDV ödemezler)

Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarif namesinden öderler (%25 civarında indirimli elektrik kullanırlar)

Finansman, giderlerinin tamamını kurumlar vergisi matrahından düşebilirler

Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar

Dolaylı olarak iş imkânı sağlarlar

Vize işlemleri için sanayi sicil belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.  Vize işlemleri iki yılda bir yapılır.

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir. İşyerinin bulunduğu ilin Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne, birden fazla işyeri ayrı şehirlerde olduğu takdirde firmanın idare merkezinin bulunduğu il’in Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne müracaat edilir. Akre Group Danışmanlık danışmanları bu konuda sektörün ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

6948 sayılı sanayi sicil kanunundan kaynaklanan yasal yükümlülüklerinizi biliyor musunuz?
“Kanunun 1 inci maddesi tanımı yapılan sektörlerde devamlı ve seri halde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin yasal yükümlülükleri”
1- Kanunun 2 nci maddesi gereği;
Sanayi işletmesi, faaliyete geçtiği andan itibaren 2 (iki) ay içerisinde sanayi ve ticaret il müdürlüklerine şahsen veya taahhütlü posta ile başvurularak “sanayi sicil belgesi” alması,
Sanayi sicil belgesinin “veriliş tarihinden itibaren 2 (iki) yılda bir vize yaptırılması”,
2- Kanunun 4 üncü maddesi gereği;
Unvan değişikliği
Üretim konusu değişikliği
İş kolu değişikliği
Kapasite raporundaki değişiklikler
Adres değişikliği,
Kapatılma (üretime son verme) gibi durumlarda 1 (bir) ay içerisinde sanayi ve ticaret il müdürlüklerine şahsen veya taahhütlü posta ile başvurulması,
3- Kanunun 5 inci maddesi gereği;
Bir önceki yıla ait bilgileri içeren “yıllık işletme cetvelinin” her yıl ilk dört ay içerisinde (nisan ayı sonuna kadar) verilmesi gerekmektedir.

SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİNDE:
“Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer.
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir.”
Hükümleri yer almaktadır.
Sanayi Sicili Kanununun 1.maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt edilir.
Sanayi siciline kaydı yapılacak sanayi işletmesinin üretim faaliyetini yerine getireceği bir işyerine sahip olması veya böyle bir işyerini en az bir yıl süre ile kiralamış olması şarttır. Bu durumda, Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerlilik süresi kira süresi ile sınırlıdır.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir.
6948 SAYILI “SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİ GEREĞİ, SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURARAK “SANAYİ SİCİL BELGESİ” ALMAK ZORUNDADIR.

Dilekçe.
Akre Group Danışmanlık tarafından doldurulan Kapasite Raporu Başvuru Formu.
Kapasite Raporunu ilk defa çıkartacak olan firmaların Makinelere ait Fatura Fotokopileri. Daha önce Kapasite Raporu Çıkartılmış ise makine parkına ilave edilen makinelerin fatura fotokopileri.(Fatura fotokopilerinin marinaların müracaat formuna yazılan sıraya göre derlenmesi ve faturası bulunmayan makinelerin yazılmaması gerekmektedir.)
Finansal Kiralama yolu ile alınan makineler mevcut ise söz konusu makinelere ait Leasing Sözleşmesi Fotokopileri,
Kiralık olan makineler için kira sözleşmesinin fotokopisi ve kiraya verenin sahiplik belgesi fotokopisi (Sözleşmenin noter tasdikli olması gereklidir.)
Son ayın aylık S.S.K. Prim Bildirgesi ve Tahakkuk fişi fotokopileri.
Başvuru harcının yatırıldığına dair dekont aslı.
İmalat yapılan adresin Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olması gerekmektedir.
İşyerine ait mülkiyet belgeleri. ( Kiracı ise kira sözleşmesi, mal sahibi ise bina tapusu )

Kapasite raporu formu raporun talep edildiği ticaret odalarının web adreslerinden temin edebilirsiniz. Ayrıca info@akregroup.com.tr  mail adresine veya sitemizdeki çevrimiçi talep formunu doldurduğunuz takdirde danışmanlarımız size yardımcı olacaklardır.

Kapasite Raporu: İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği onayından itibaren iki yıl geçerliliği olan bir belgedir.

İşyeri adresi değiştiği zaman Kapasite Raporu iptal edilir. Yeni adres için yeni Kapasite Raporu müracaatı yapılır. Firmaya yeni kapasite raporu düzenlenir.

6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
5174 sayılı TOBB Kanunu,
T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği
İthalat ve ihracat Yönetmelikleri
Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler,
560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporunu zorunlu kılar.

Kapasite Raporu;

Yatırım Teşvik Belgesi,
Dahilde İşleme İzin Belgesi,
Geçici Kabul İzin Belgesi
müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
Resmi ve özel ihalelerde,
Sanayi sicil belgesi düzenlemede,
Yerli malı belgesi alımında,
Yurtdışı fuarlara katılımlarda,
Tarım Bakanlığı izinlerinde,
Sağlık Bakanlığı izinlerinde,
ÇED Raporları düzenlemede,
Çevre izinlerinde,
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
İmalatçı belgesi alımında,
Vergi incelemelerinde,
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde

Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.
Kapasite Raporunun Hazırlanma Süresi Ne Kadar Zaman Alır?
Akre Group danışmanları kapasite raporu başvuru formunu ve diğer evrakları hazırlayıp müracaat ettikten sonra ilgili ticaret ve veya sanayi odasından görevlendirilen ekspertiz heyeti işyerinde inceleme yapar. Beyan edilen bilgilerin doğruluğunu ve kapasite kriterlerine göre randıman hesaplarını yapar.
Bilgiler ve belgeler değerlendirilerek hazırlanan raporlar onay için T.O.B.B’ne gönderilir. T.O.B.B. tarafından bir uygunsuzluk görülmediği takdirde başvurunun yapıldığı günden sonra 5 iş günü içerisinde Kapasite Raporu tanzim edilir.

Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makine ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işçi kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir.
Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu takdirde her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.

Geçerlilik süresi dolan kapasite raporlarına vize işlemi yapmak söz konusu değildir. Süresi dolan kapasite raporlarının herhangi bir geçerliliği kalmaz. İlk defa kapasite raporu düzenlenecek gibi başvuru ve işlemler yapılır.

Değişikliğin gerekçelerini belirten şekilde ve yapılabiliyorsa hesaplamalar yolu ile de gösterilerek Odalarımıza bir dilekçe ve kapasite raporunun aslı ile müracaat edilir. Odaca yapılan incelemeden sonra ve Odalar Birliğinin de onayı alınarak gerekli değişiklik yapılır.

Firmaya ait kapasite raporunun ön kapak bilgilerinde (unvan, adres, telefon, faks, tescilli sermaye vb.) değişiklik olması halinde, firmanın odalarımıza belgeleriyle başvuruda bulunması durumunda rapor üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmakta ve raporun geçerliliği devam etmektedir.

Kapasite raporunda, kapasitesi hesaplanmış makinelerden bir kısmının veya tümünün, satılması, başka bir firmaya kiralanması, işyerinin taşınması, işyerinin kapanması halinde kapasite raporu iptal edilir.

Kapasite Raporu Duyuru!

Sanayi Sicil Belgesi olan firmalar yılın ilk dört ayı (1 Ocak – 30 Nisan) içerisinde yıllık işletme cetveli bilgilerinizi ibraz ediniz.
Yerli Malı Belgesi alabilmeniz için Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgeniz olması gerekir.

Teklif Al
Akre Group®

Sormak İstedikleriniz

Bilindiği üzere Kapasite Raporları, Sanayi Sicil Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Çevre İzinleri, Kamu ve Özel İhaleler ve Fuar Katılımlarında alınması gereken bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Kapasite Raporu üretim yapan bir firmanın üretim gücünü gösteren önemli bir belgedir. Bizleri telefonla arayacağınız gibi sağ kısımdaki formu eksiksiz bir şekilde doldurarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Danışmanlarımız kısa bir süre içerisinde sizinle iletişime geçerek sizlere en uygun çözümü sunmaya çalışacaklardır.

Hafta İçi, 8:00 - 18:00
Hafta Sonu, 9:00 - 16:00
Pazar ve Özel Günler, Kapalı